Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- Huidkliniek Steijaert: de vennootschap Huidkliniek Steijaert V.O.F. (KvK-nummer: 52028577) kantoorhoudende aan Berkenweg 1, 9471 VA te Zuidlaren.


– De cliënt: de persoon die bij Huidkliniek Steijaert een behandeling ondergaat en/of producten koopt.


- Diensten: alle door Huidkliniek Steijaert verrichtte dienstverlening gericht op huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer informatievoorziening, advisering, behandeling en verkoop van producten.


- Behandelingen: alle door Huidkliniek Steijaert aangeboden behandelingen.


– Producten: alle door Huidkliniek Steijaert gebruikte en te koop aangeboden producten.


- Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënt Huidkliniek Steijaert opdracht geeft tot het uitvoeren van gerichte diensten en zich akkoord verklaard de specifieke behandeling te ondergaan tegen in die overeenkomst opgenomen voorwaarden. 


– Productverkoop: de door Huidkliniek Steijaert verkoop van bepaalde producten aan de cliënt. 
- Huidspecialist: de bij Huidkliniek Steijaert werkzame persoon die de behandeling en productverkoop uitvoert.


- Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en op de totstandkoming van alle behandelovereenkomsten en productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Huidkliniek Steijaert.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen schriftelijk mogelijk.
 3. De algemene voorwaarden komt tot stand door aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Huidkliniek Steijaert. Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afspraaksysteem.

Artikel 3 - Inspanningsverplichting Huidkliniek Steijaert

 1. De huidspecialist zal de behandeling naar beste kennis, inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deugdelijke materialen en middelen. 

 2. De huidspecialist licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbanden aan de behandeling. De huidspecialist vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 

 3. De ondernemer en/of huidspecialist wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert behandelingen uit. Indien noodzakelijk wordt een cliënt geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren. 

 4. De huidspecialist zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel. 

 5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de huidspecialist de cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd. 

 6. De huidspecialist handelt overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz. 

 7. Huidkliniek Steijaert kan en zal nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten garanderen. Alle informatie die de cliënt over de beoogde resultaten ontvangt, is op basis van verwachtingen onder ideale omstandigheden.

 8. Voor optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënt de instructies en adviezen van de huidspecialist juist opvolgt. 

 9. In geval van complicaties of bijwerkingen neemt de cliënt altijd direct contact op met Huidkliniek Steijaert. 
1
 10. Het ondergaan van een behandeling of de aankoop van een product geeft cliënten recht op kosteloze nazorg van de huidspecialist.

Artikel 4 - Verplichtingen van de cliënt


 1. De cliënt stelt de huidspecialist voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte van eventuele specifieke wensen.
 2. De cliënt heeft de plicht alle door de ondernemer en/of huidspecialist gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. Huidkliniek Steijaert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Artikel 5 - Afspraken

 1. Afspraken voor een dienst kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

 2. Bij annuleren binnen 48 uur voor een afspraak is de cliënt 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd. 

 3. Als de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de huidkliniek aankomt mag de huidspecialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele tarief voor de geboekte behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

 4. Huidkliniek Steijaert moet verhindering voor een afspraak uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 1 en 4 te houden als zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt

Artikel 6 - Betaling

 1. Voor alle diensten van Huidkliniek Steijaert dient direct te worden betaald.

 2. Wanneer een middels factuur wordt betaald, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. 

 3. Bij een reeks behandeling kan Huidkliniek Steijaert de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal verspreid worden over de reeks behandelingen en direct na de behandeling worden betaald.

 4. Als cliënt ondanks herhaald verziek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de cliënt. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te kennen.
 2. 
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. 

 3. De cliënt is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 4. 
Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


Artikel 8 – Klachten en geschillen


 1. Huidkliniek Steijaert beschikt over een klachtenprocedure, die terug te vinden is op de website.

 2. Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de cliënt en Huidkliniek Steijaert afgewikkeld, dan is er sprake van een geschil. Dit kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging).
 3. 
Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen met Huidkliniek Steijaert is Nederlands recht van toepassing.